Naslon
Klupa bez naslona
Klupa s naslonom
Nadoplata 878,63 kn