Naslon
Klupa bez naslona
Klupa s naslonom
Nadoplata 815,63 kn