Naslon
Klupa bez naslona
Klupa s naslonom
Nadoplata 768,38 kn