RTV
V-Rtv 120 ohne Aufsatz
V-Rtv 170 Schublade 4
V-Rtv 200 Schublade 3